Διαδικασία διάθεσης ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες (Βήμα 2ο)

Εφόσον έχει συμπληρωθεί η φόρμα υποβολής αιτήματος και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η διαδικασία που ακολουθείται για τη διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες είναι η εξής:

 1. Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ή ο διευθυντής της σχολικής μονάδας λαμβάνει με e-mail από το ΕΚΤ το Πλαίσιο Συνεργασίας για τη δωρεάν παραχώρηση αδειών χρήσης & υπηρεσιών συστήματος ΑΒΕΚΤ που περιλαμβάνει τη διαδικασία και τους όρους διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6.
 2. Ο εκπρόσωπος της βιβλιοθήκης συμπληρώνει το word αρχείο του Πλαισίου Συνεργασίας και το αποστέλλει με e-mail, ως συνημμένο word αρχείο, στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.
 3. Το ΕΚΤ, μετά από α) τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του Πλαισίου Συνεργασίας και β) τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για τη διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στη βιβλιοθήκη, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά αιτήματα των βιβλιοθηκών για προμήθεια του λογισμικού, αποστέλλει με e-mail την τελική έκδοση του Πλαισίου Συνεργασίας στη βιβλιοθήκη.
 4. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας φροντίζει για: α) την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας και β) την τοποθέτηση της σφραγίδας του σχολείου, σε κάθε σελίδα του Πλαισίου Συνεργασίας καθώς και στο σημείο που υπέγραψε. Στη συνέχεια, αποστέλλει ταχυδρομικά στο ΕΚΤ δύο πρωτότυπα αντίτυπα του Πλαισίου Συνεργασίας με υπογραφές και σφραγίδα.
 5. Το ΕΚΤ αφού παραλάβει το υπογεγραμμένο Πλαίσιο Συνεργασίας, το υπογράφει, προωθεί στη σχολική βιβλιοθήκη το ένα πρωτότυπο αντίτυπο και το αργότερο εντός 10 ημερών, αποστέλλει e-mail στη βιβλιοθήκη με:
  1. τα στοιχεία πρόσβασης της βιβλιοθήκης στη διαδικτυακή υπηρεσία «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», τις διαδικασίες εγκατάστασης του ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και τις διαδικασίες αναβάθμισης/σύνθεσης της βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης σε ΑΒΕΚΤ 5.6 (αν πρόκειται για κάποια από τις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες του Υπουργείου Παιδείας).
  2. τα στοιχεία πρόσβασης της βιβλιοθήκης στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» και τη διαδικασία εκπαίδευσης του υπευθύνου.
 6. Η βιβλιοθήκη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες φροντίζει για την εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ στους υπολογιστές και την εκπαίδευση του υπευθύνου.
 7. Τυχόν απορίες στη διαδικασία εγκατάστασης ή οποιοδήποτε αίτημα υποστήριξης υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσα από το λογαριασμό της βιβλιοθήκης στο «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ».
 8. Τυχόν απορίες στη διαδικασία εκπαίδευσης υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση elearn_abekt@ekt.gr.
 9. Τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες, υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.