Τιμολόγηση

Η τιμή της Βασικής Έκδοσης του ΑΒΕΚΤ, των Υποσυστημάτων του, της εκπαίδευσης στη χρήση του, της εγκατάστασης καθώς και της  υποστήριξης έχει ως εξής: (1)

1. Προμήθεια συστήματος ΑΒΕΚΤ

Τιμή

Βασική Έκδοση για ιδιωτικούς οργανισμούς

€1.000,00

Βασική Έκδοση για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

€0,00

ABEKT Z39.50 Server & Web Gate

€1.500,00

Στατιστικά

€850,00

Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών

€850,00

 2. Εκπαίδευση  ABEKT e-learning

Τιμή

Βασική Έκδοση (εκπαίδευση ανά άτομο) €350,00
Βασική Έκδοση (εκπαίδευση ομάδων έως 5 άτομα) €1500,00
ABEKT Z39.50 Server & Web Gate €0
Στατιστικά €0
Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών €0

3. Εγκατάσταση

Τιμή

Εγκατάσταση Βασικής Έκδοσης (εξ αποστάσεως)

€0,00

Εγκατάσταση Βασικής Έκδοσης (με φυσική παρουσία εντός Αττικής)

€250,00

Εγκατάσταση ABEKT Z39.50 Server & Web Gate

€250,00

4. Υποστήριξη

Τιμή

1ο έτος υποστήριξης μετά την υπογραφή της σύμβασης

€0,00

Ετήσια Υποστήριξη Βασικής Έκδοσης για το 2ο & 3ο έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης

€250,00

Ετήσια Υποστήριξη ABEKT Z39.50 Server & Web Gate για το 2ο & 3ο έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης

€250,00

Ένταξη συνολικού κόστους 3ετούς υποστήριξης Βασικής Έκδοσης στη σύμβαση

€450,00

Ένταξη συνολικού κόστους 3ετούς υποστήριξης ABEKT Z39.50 Server & Web Gate στη σύμβαση

€450,00

[1] Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ